تولید محتوای تصویری

توليد محتوای تصویری در تکمو، با آگاهي تيم ديجيتال مارکتينگ به اين علم، بررسي نقطه کانوني تصاوير، استفاده از قوانين يک سوم عکاسي،

توجه به تضادها و ساخت تعادل، خلق ايده و با برنامه ريزي مرتب جهت افزايش بازديد و پخش توسط موتورهاي جست‌وجو گر انجام مي‌گيرد.