تیزر معرفی سایت باغ تالار آناهل

خدماتی که مجموعه تکمو برای باغ تالار آناهل انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار طراحی لوگو برای باغ تالار آناهل اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار طراحی گرافیکی برای باغ تالار آناهل اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار طراحی سایت برای باغ تالار آناهل اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای باغ تالار آناهل اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای باغ تالار آناهل اینجا کلیک نمایید.

فیلمبرداری و تدوین هشتمین جشنواره حرکت دانشگاه علم و صنعت

خدماتی که مجموعه تکمو برای هشتمین جشنواره حرکت دانشگاه علم و صنعت انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای هشتمین جشنواره حرکت دانشگاه علم و صنعت اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای هشتمین جشنواره حرکت دانشگاه علم و صنعت اینجا کلیک نمایید.

تیزر معرفی سایت شرکت همیار تاسیسات

خدماتی که مجموعه تکمو برای شرکت همیار تاسیسات انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار طراحی لوگو برای شرکت همیار تاسیسات اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار طراحی گرافیکی برای شرکت همیار تاسیسات اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای شرکت همیار تاسیسات اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای شرکت همیار تاسیسات اینجا کلیک نمایید.

تدوین و ساخت تیزر با فیلمبرداری هوایی باغ تالا آناهل

همکاری با شبکه مستند-بخشی از مستندجنگ اقتصادی قسمت اول

خدماتی که مجموعه تکمو برای شبکه مستند انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای شبکه مستند اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای شبکه مستند اینجا کلیک نمایید.

لوگوموشن دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره

خدماتی که مجموعه تکمو برای دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره  اینجا کلیک نمایید.

لوگو موشن دپارتمان تخصصی تربیت بدنی از موسسه عالی آزاد نگاره

خدماتی که مجموعه تکمو برای دپارتمان تخصصی تربیت بدنی از موسسه عالی آزاد نگاره انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای دپارتمان تخصصی تربیت بدنی از موسسه عالی آزاد نگاره  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای دپارتمان تخصصی تربیت بدنی از موسسه عالی آزاد نگاره  اینجا کلیک نمایید.

موشن گرافیک (اینفوگرافیک) کتابهای کمک آموزشی قلمچی

خدماتی که مجموعه تکمو برای کانون فرهنگی آموزش-قلمچی انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای کانون فرهنگی آموزش-قلمچی  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای کانون فرهنگی آموزش-قلمچی  اینجا کلیک نمایید.

فیلمبرداری پرده سبز، موشن گرافیک و تدویم تیزر معرفی موسسه فرهنگی روزبه

خدماتی که مجموعه تکمو برای موسسه فرهنگی روزبه انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای موسسه فرهنگی روزبه  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای موسسه فرهنگی روزبه  اینجا کلیک نمایید.