لوگوموشن دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره

خدماتی که مجموعه تکمو برای دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار موشن گرافیک و انیمیشن سازی برای دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره  اینجا کلیک نمایید.

همکاری با شبکه مستند-بخشی از مستندجنگ اقتصادی قسمت اول

خدماتی که مجموعه تکمو برای شبکه مستند انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای شبکه مستند اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای شبکه مستند اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار موشن گرافیک و انیمیشن سازی برای شبکه مستند اینجا کلیک نمایید.

موشن گرافیک (اینفوگرافیک) کتابهای کمک آموزشی قلمچی

خدماتی که مجموعه تکمو برای کانون فرهنگی آموزش-قلمچی انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای کانون فرهنگی آموزش-قلمچی  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای کانون فرهنگی آموزش-قلمچی  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار موشن گرافیک و انیمیشن سازی برای کانون فرهنگی آموزش-قلمچی  اینجا کلیک نمایید.

فیلمبرداری پرده سبز، موشن گرافیک و تدویم تیزر معرفی موسسه فرهنگی روزبه

خدماتی که مجموعه تکمو برای موسسه فرهنگی روزبه انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای موسسه فرهنگی روزبه  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای موسسه فرهنگی روزبه  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار موشن گرافیک و انیمیشن سازی برای موسسه فرهنگی روزبه  اینجا کلیک نمایید.

لوگو موشن دپارتمان تخصصی تربیت بدنی از موسسه عالی آزاد نگاره

خدماتی که مجموعه تکمو برای دپارتمان تخصصی تربیت بدنی از موسسه عالی آزاد نگاره انجام داده است :

جهت مشاهده نمونه کار عکاسی و فیلمبرداری زمینی و هوایی برای دپارتمان تخصصی تربیت بدنی از موسسه عالی آزاد نگاره  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار تولید محتوای تصویری برای دپارتمان تخصصی تربیت بدنی از موسسه عالی آزاد نگاره  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمونه کار موشن گرافیک و انیمیشن سازی برای دپارتمان تخصصی تربیت بدنی از موسسه عالی آزاد نگاره  اینجا کلیک نمایید.